•  دفتر تبریز : خیابان آزادی - خیابان ملت - جنب تاکسیرانی - ساختمان معادن

  • کد پستی : 5175754884

  • تلفن : 65-34795264 041

  • فکس : 34782650 041

  • info@zdamining.com : ایمیل

  • adm@zdamining.com : واحد اداری