تماس با شرکت زرین داغ آستارکان
آدرس دفتر تبریز:خیابان آزادی – خیابان ملت – جنب تاکسیرانی – ساختمان معادن – کد پستی 5175754884

تلفن : 65-34795264 041

فکس: 34782650 041

info@zdamining.com :ایمیل

adm@zdamining.com :واحد اداری